Handledning för musikterapeuter

Jag handleder gärna musikterapeuter!

 

Som handledare är min uppgift att stödja och stärka Din professionella kompetens. Handledningen kan hjälpa till att sortera bland både dina egna och klientens reaktioner och känslor och sätta in dem i ett teoretiskt sammanhang. I handledningen får du möjlighet att laborera med möjliga scenarier, tolkningar och lösningsförslag.

 

För att utvecklas som musikterapeut är det viktigt att kontinuerligt jobba med sin egen upplevelse av musik. Nya sätt att använda musik terapeutiskt utvecklas ständigt och som terapeut kanske ditt förhållningssätt till musikupplevelsen och musicerandet förändras i takt med att du gör nya erfarenheter inom området. Jag ser därför musik som en självklar och viktig beståndsdel i handledningen.

 

Kamrathandledning i grupp

 

Kanske vill du tillsammans med några kollegor prova på gemensam handledning? Det kan vara ett utmärkt sätt att både få egen handledning och samtidigt lära sig mer om andra verksamhetsområden.

 

Kamrathandledning bygger på att deltagarna i gruppen är delaktiga som medhandledare. Var och en deltar med sin musik, sitt perspektiv, sin kunskap och sina erfarenheter.

 

Metodiskt är jag inspirerad av Heid Ahonen-Eerikainen och hennes modell för handledning av musikterapeuter i grupp och som inbegriper aktivt musicerande av alla deltagare, men också av reflekterande team och systemteori. Jag har arbetat med, och varit delaktig i att utveckla, en anpassad variant av Ahonen-Eerikainens modell sedan 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved