Handledning inom skola och förskola

Hitta fungerande förhållningssätt när elever utmanar

Barn som lätt hamnar i konflikter, som har svårigheter med socialt samspel eller inte beter sig som förväntat tar ofta mycket plats och energi. Vad beror det på och hur kan skolan ge hjälp och stöd?

 

När ett barn är utagerande finns det alltid en bakomliggande orsak. Många gånger handlar det om förmågor och färdigheter som ännu inte är färdigutvecklade - men som barn förväntas ha för att kunna hantera situationer i vardagen. Det kan t ex handla om att hantera kamratrelationer, att leva upp till egna och andras krav, att kunna hålla koncentration och sitta stilla eller att klara av förändringar och nya moment i undervisningen.

 

Inom ramen för handledningen får deltagarna bl a tillägna sig konkreta verktyg för att identifiera och kartlägga vilka förmågor som en elev behöver stöd i för att utveckla. Kartläggningen kan sedan ligga till grund för den pedagogisk planeringen.

 

Collaborative Mutual Communication, CMC - kommunikation som bygger på samarbete och ömsesidighet

Inärning är en process som sker inom ramen för en relation, men väldigt ofta är det just den som blir lidande när elevers beteende upplevs utmanande. Samtidigt är det viktigt att eleven är delaktig i att utforma lösningar på det som kan ha blivit en problematik för både lärare och elev.

 

Som lärare är det därför viktig att behärska en samtalsmetodik som kan användas i mötet med både elever och föräldrar. Det kräver både empati, nyfikenhet och kunskap. Istället för att "tala om för" får du som pedagog träna dig i att "undersöka hur" för att tillsammans med elever och föräldrar ta fram gemensamma förslag till lösningar. På så sätt skapas handlingssätt som leder till långsiktig förändring.

 

CMC är en modell framtagen av Ulf Jederlund som är doktorand vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

 

Nära besläktad med CMC är bl a Collaborative Problem Solving- utvecklad av Ross Greene, en metod som används på skolor över hela världen. Länk till Ross Greenes hemsida: www.livesinthebalance.org

 

Andra viktiga teoretiska referenser är Susan Hart vars böcker om neuroaffektiv utvecklingspsykologi ger en förståelse för hur psykologi och kunskap om hjärnan hänger samman. Läs mer på hennes hemsida: http://neuroaffekt.dk/

 

Även Gordon Neufeld tar fasta på sambandet mellan neurologi och utvecklingspsykologi. En föreläsning medGordon Neufeld finns tillgänglig på UR till den 1 juli 2017. Länk till filmen här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved