Handledning med musik som verktyg

Med hjälp av musik får handledningssamtalet ytterligare en dimension

 

För den som vill ta handledningen ett steg längre och utforska upplevelser, känslor och frågeställningar kopplade till den professionella vardagen, är musik ett användbart och kraftfullt verktyg.

 

Musik är alltid mångtydigt och de associationer som musik ger är unika för var och en av oss. I handledning är det en värdefull resurs då det ger tillgång till fler perspektiv och dimensioner av ett professionellt dilemma.

 

I frågor som rör värdegrund och etik är musik en hjälp att förankra dessa känslomässigt. För personer i yrken där den känslomässiga belastningen är exra stor kan detta vara särskilt verksamt för att förebygga utbrändhet.

 

 

 

Förebygg utbrändhet

 

Du som arbetar i människonära yrken förväntas ofta hantera svåra, och mänskligt påfrestande situationer. Ofta under press och i högt tempo.

 

Att dagligen möta svårt sjuka människor, människor som är beroende av din omsorg och kanske befinner sig i livets slutskede, kan innebära att tvingas ställas inför såväl etiska som existentiella frågor.

 

För att inte drabbas av utbrändhet är det viktigt att med en plats för avlastning, där intryck och upplevelser kan bearbetas. Gärna med kollegor som har förståelse för den specifika situation som råder inom just ditt yrkesområde.

 

Det är viktigt att få sätta ord på sina upplevelser, men ibland räcker inte orden till. Det sägs att musik låter som känslor känns - musik ger bekräftelse, tröst och hopp.

 

I handledning med musik får arbetsgruppen hjälp att symbolisera och dela känslor med hjälp av både samtal, musikutövande och musiklyssning. Det blir lättare att lämna ett arbetspass utan att ta med sig upplevelserna från jobbet när man fått dela dem t ex genom att lyssna på ett musikstycke.

 

Musik i handledning passar alla och kräver inga förkunskaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved